O nás

Svou činnost jsme zahájili 5.11. 2010 společnou akcí s organizací Pontopolis.

O organizaci

Prezentace RC MaTami – O NÁS

Rodinné centrum MaTami bylo založeno v roce 2009. Názvu poličského MaTami, centra pro rodinu z. s. (dále jen MaTami) dala vzniknout tři slova: máma, táta, mimi. Od roku 2010 sídlí v prostorách Centra B. Martinů v Poličce. Původní myšlenku podporovat rodiny s nejmenšími dětmi na Poličsku, matky a otce na mateřské či rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partnery, jsme za dobu svého působení do značné míry rozšířili. V současné době je centrum otevřeno každý den. Pořádáme letní příměstské tábory, výlety pro rodiny s dětmi, seniory i jednotlivce. Nabízíme možnost hlídání dětí. Věnujeme se charitě.

Pro koho jsme

Jsme otevřené stále se vyvíjející sdružení pro rodiny s dětmi, pro rodiče které svoje dítko teprve čekají, prarodiče starající se o vnoučátka, ale i pro všechny se zájmem o danou tématiku.

Cíle MC

1. Oslovovat těhotné ženy a rodiče s malými dětmi a nabízet jim své služby.
2. Poskytovat veřejný prostor a herny pro vzájemné setkávání těhotných žen, rodičů a dětí, i široké veřejnosti.
3. Zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené na Poličsku.
4. Spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy, úřady práce a jinými organizacemi.
5. Vytvořit prostor k seberealizaci rodičů s malými dětmi.
6. Zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii.
7. Obohatit děti o nové přátele, vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí vzájemné důvěry.
8. Pomoc matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou úlohou ženy a matky.
9. Pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity
10. Komunikace s médii – informovat pomocí novin a plakátů o činnosti a akcích „MaTami“.
11. Hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na chod „MaTami“ vlastních činností.

Náš tým

Martina Mihulková

Martina je koordinátorkou centra a realizátorkou projektu Čas pro rodinu  od konce roku 2018. 

Brennan Lenka

Lenka byla koordinátorka centra a realizátorka projektu Čas pro rodinu v letech 2016 – 2018 . V roce 2016 absolvovala kurz Efektivního rodičovství, 2017 – Daň z příjmu 2016 u NNO, Kurz první pomoci ZDrSEM MAMA, kurz Emoční inteligence, seminář Sítě pro rodinu – Psychologie práce s rodinou a Know-how mateřských center. Od roku 2018 je statutární zástupkyní centra.

Macků Lída

Pracuje v organizaci od roku 2010, nejdříve na postu dobrovolníka, později jako aktivizační pracovnice. Praxe: 1997 – 2000 spolupracovala při vytváření programů všech věkových kategorií v Komunitním centru Kamínek v Poličce. V roce 2012 kurz Respektovat a být respektován, Metodiku pohybových her s kojenci a batolaty. V roce 2013 kurz Efektivního rodičovství. V roce 2013 absolvovala seminář- Vedení rodičovských skupin a také seminář – S hudbou Spolu, zaměřený na hry s hudbou pro děti předškolního věku. Je absolventkou zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“ 2017 – kurz první pomoci ZDrSEM MAMA

Kastnerová Jitka

 Vystudovala střední školu obchodní v Poličče a Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli – předškolní výchovu.

Půl roku byla jako Au Pair v Německu. Rok pracovala v neziskové organizaci Domeček. Půl roku učila na Speciální základní škole v Poličče jako záskok. Rok soukromě hlídala chlapečka v Poličce. Založila mateřskou školku v Širokém Dole, kde dva roky pracovala jako vedoucí učitelka a nyní je třetím rokem na mateřské dovolené. Nově aktivizační pracovník v RC MaTami.

V roce 2016 se zúčastnila kurzu Efektivního rodičovství a v roce 2017 absolvovala kurz první pomoci ZDrSEM MAMA , Kurz Emoční inteligence.

Pazderová Eva

Studovala na Obchodní akademii ve Svitavách, následně absolvovala Vyšší odbornou školu ekonomickou – obor Finance a účetnictví. Při zaměstnání úspěšně dokončila bakalářské studium na Univerzitě Pardubice – obor Ekonomika a provoz podniku. V oblasti daní, účetnictví, mezd a personalistiky se pohybuje více jak 10 let. Každoročně se zúčastňuje daňových, účetních a mzdových seminářů týkajících se aktuálních problematik. V MaTami působila od roku 2015 jako členka revizní komise, v současné době vykonává činnost provozní a mzdové účetní.

Dalíková Hana

Je spoluzakladatelka, členka a organizátorka RC MaTami. V MaTami vede DROBKY a logopedickou poradnu. Vystudovala střední pedagogickou školu a poté jednooborovou logopedii na PdF UP v Olomouci. Dva roky pracovala v ambulanci klinické logopedie, nyní je na mateřské dovolené. Na jaře 2010 absolvovala rekvalifikační kurz v Praze pro lektory mateřských center, v roce 2011 vzdělávací kurz Respektovat a být respektován.

Matejsková Dana

Je spoluzakladatelka, členka a organizátorka  RC MaTami, vedoucí programu zdravého životního stylu, především působí v oblasti zdravé výživy (lektorka zdravého vaření) a sportu (vedení pohybových aktivit, lektorka skupinových forem cvičení). Vzdělání: Univerzitu Hradec Králové, Semináře a přednášky z oblasti zdravé výživy, prevence civilizačních chorob a léčba obezity. Absolventka školení ve Vídni, kampaň „Víte, s čím si hrajete?“, držitelka certifikátu The European Activists Training of „Stop Toying Around! (2010), v roce 2011 navštěvovala vzdělávací kurz RESPEKTOVAT a BÝT RESPEKTOVÁN ( akreditace MŠMT  ČR). Vzdělání v oblasti sportu, akreditace MŠMT ČR: 2009 diplom Cvičitel kondičního posilování, 2010 Fitball diplom, 2010 Bodystyling II. Diplom, 2012 certifikát FISAF FITNESS CORE, 2012 FISAF Bodystyling Instruktor I., II. a III. Stupně, 2012 FISAF Fitness Instruktor, 2012 specializace Cvičení s THERABANDY, Aerobic Dynamic Kickbox, Funkční trénink, Cvičení na gymballech, 2012 Osvědčení Metodika cvičení rodičů s dětmi, 2012 Osvědčení Inspirace hravou tělesnou výchovou, 2016 osvědčení Instruktor Body and Mind, 2016 certifikát Yoga, Yogalates, 2016 certifikát PortDeBras, 2016 certifikát TBA, 2016 diplom Čakra yoga, 2016 diplom Bodystyling.

Kadlecová Kateřina

Pracuje v organizaci od roku 2015, nejdříve na postu VPP.  V současné době působí v MaTami jako člen rady, člen revizní komise, správce FB, www, příležitostný fotograf , dobrovolník při různých akcích. V roce 1995 ukončila maturitou studium na Střední integrované škole v Brně, v roce 2001 vystudovala dálkové pomaturitní studium na brněnském institutu grafoanalýzy při společnosti ARCANA, obor psychologie -grafologie a v letošním roce ukončila dálkové studium při mateřské dovolené obor předškolní pedagogika a vychovatelství na střední pedagogické škole v Přerově.

Kunčíková Lenka

Absolventka Gymnázia v Poličce, poté ještě nástavbové studium na VOŠ a SPgŠ v Litomyšli. Od roku 1996 do roku 2016 pracovala jako vychovatelka v Dětském domově v Poličce, působila zde také jako preventista sociálně – patologických jevů. Během praxe absolvovala odborné semináře a vzdělávací programy akreditované MŠMT / prevence sociálně – patologických jevů, šikana, agresivita a rasismus, jógová a relaxační cvičení, logopedický seminář, problematika ADHD , poruchy chování a pozornosti u dětí, tvůrčí kurzy – různé výtvarné techniky, práce s různými materiály …./. V současné době pracuje jako školní asitentka. V MaTami působí jako dobrovolný pracovník. Je koordinátorkou charitativních a dobročinných aktivit / Babyklokánci, Květinový den, Benefiční koncerty pro Vašíka../, vede výtvarné dílny, pomáhá na příměstských táborech. Jako matka malého synka tráví většinu času mezi kostkami Lega, vláčkodráhou, na dětském hřišti nebo na výletech s rodinou. Odpočívá u četby, poslechu hudby nebo ručních pracích.

Mitášová Marie

Je spoluzakladatelka, členka RC MaTami. Fotografka a počítačová grafička, vystudovala Uměleckou školu, dále doplňující studium oboru Arteterapie na MU v Brně a Muzikoterapie na UP v Olomouci, absolvovala studium arteterapie a artefiletiky. V MaTami v současné době pracuje jako dobrovolník.

Jílková Lucie

Je spoluzakladatelka, členka RC MaTami. V roce 2014 a 2015 byla realizátorkou projektu „Čas pro rodinu“. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální – obor sociální práce, kterému se nyní věnuje. V MaTami v současné době pracuje jako dobrovolník.

Stodolová Kateřina

Je spoluzakladatelka, členka RC MaTami. V současné době díky pracovní vytíženosti působí již jen jako dobrovolnice, která občas mluví do dění v centru. Svůj život se snaží postavit na hesle: „Každý den udělej něco pro sebe, pro svoje blízké a něco pro společnost – komunitu, ve které žiješ“. Díky MaTami se jí toto částečně daří. Má ráda společnost aktivních a pracovitých lidí, kteří se snaží zlepšovat prostředí kolem sebe, a právě takové v MaTami najdete.

Pravidelná spolupráce:

Lenka Klouzalová

Jitka Macenauerová
Mgr. Anna Hebronová

Přednášejí pro nás:

MUDr. Daniela Juklová
Mgr. Hana Dalíková
Mgr. Zuzana Vocásková
JUDr. Veronika Mazalová
Mgr. Bc. Iva Sedláčková
Lenka Tulisová
Mgr. Monika Čuhelová
Mgr. Jana Bidmanová